Reserveer je eigen CBR-examen en krijg €10 korting!

Je kunt daarvoor surfen naar www.mijncbr.nl en inloggen met je DigiD. 

Wil je toch liever dat wij het examen voor je reserveren? Je moet ons daarvoor tegenwoordig machtigen.
Ook daarvoor surf je naar www.mijncbr.nl en log je in met je DigiD.

Als je bent ingelogd is het veel makkelijker om het theorie examen zelf te reserveren dan ons te machtigen.

Door het CBR-examen zelf online te reserveren ben je vaak sneller aan de beurt, scheelt het ons tijd en ontvang je bovendien €10 korting. Je betaalt dan nog maar €89 voor onze 2-daagse theoriecursus. Ons rijschoolnummer dat je kunt invoeren is 9543F4.

Algemene voorwaarden Theoriecentrum Amersfoort

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Cursist: de natuurlijke persoon die aan Theoriecentrum Amersfoort een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.2
Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Theoriecentrum Amersfoort zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Theoriecentrum Amersfoort aan de cursist levert.

1.3
CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs A en B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Theoriecentrum Amersfoort die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.5
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Theoriecentrum Amersfoort

1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.7
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.8
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Theoriecentrum Amersfoort deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Theoriecentrum Amersfoort niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Theoriecentrum Amersfoort gedane aanbieding.

2.2
De door Theoriecentrum Amersfoort gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen Theoriecentrum Amersfoort en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij Theoriecentrum Amersfoort en Theoriecentrum Amersfoort de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Theoriecentrum Amersfoort uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Theoriecentrum Amersfoort aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien dit 72 uur voor aanvang van de cursus gebeurd en Theoriecentrum Amersfoort het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist. In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een annulering of wijziging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden.

3.4
Indien Theoriecentrum Amersfoort nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1
De datum waarop Theoriecentrum Amersfoort begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door Theoriecentrum Amersfoort en de cursist onderling afgesproken.

4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Theoriecentrum Amersfoort te melden, waarna Theoriecentrum Amersfoort en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan Theoriecentrum Amersfoort is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theoriecentrum Amersfoort. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Theoriecentrum Amersfoort gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Theoriecentrum Amersfoort daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2
Cursist dient zorg te dragen dat Theoriecentrum Amersfoort alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3
Cursist zal de door Theoriecentrum Amersfoort eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4
Eventuele schade aan de door Theoriecentrum Amersfoort geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen Theoriecentrum Amersfoort

6.1
Theoriecentrum Amersfoort verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.

6.2
De Theoriecentrum Amersfoort zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3
Theoriecentrum Amersfoort is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Theoriecentrum Amersfoort aan de kant van de cursist is ontstaan en die de Theoriecentrum Amersfoort aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door Theoriecentrum Amersfoort gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Theoriecentrum Amersfoort en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Theoriecentrum Amersfoort te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Theoriecentrum Amersfoort gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Theoriecentrum Amersfoort te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theoriecentrum Amersfoort.

8.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Theoriecentrum Amersfoort gemaakt indien Theoriecentrum Amersfoort op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5
Theoriecentrum Amersfoort kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Theoriecentrum Amersfoort voortvloeiende verplichting;
 • Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
 • Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Theoriecentrum Amersfoort;
 • Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, alsdan niet aangetekend, schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6
Indien Theoriecentrum Amersfoort overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Theoriecentrum Amersfoort verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1
Theoriecentrum Amersfoort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Indien Theoriecentrum Amersfoort ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Theoriecentrum Amersfoort gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
Theoriecentrum Amersfoort is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Theoriecentrum Amersfoort mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1 dan zal cursist van Theoriecentrum Amersfoort geen schadevergoeding ontvangen.

10.3
Theoriecentrum Amersfoort kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4
Theoriecentrum Amersfoort in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theoriecentrum Amersfoort geleverde zaken.

10.5
Indien Theoriecentrum Amersfoort aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Theoriecentrum Amersfoort beperkt tot directe schade

10.6
De cursist vrijwaart Theoriecentrum Amersfoort tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij Theoriecentrum Amersfoort partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2
Cursist en Theoriecentrum Amersfoort zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Garantie

12.1
Theoriecentrum Amersfoort verleent enkel garantie op de cursus indien alleen als de cursist

 • Op de aangegeven tijd aanwezig is;
 • De volledige cursus volgt;
 • Zich goed gedraagt en goed oplet tijdens de cursus;
 • De Nederlandse taal voldoende beheerst in woord en geschrift.(basisschool+middelbare school in Nederland gevolgd en afgemaakt)

Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is Theoriecentrum Amersfoort bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus.

12.2
Onder garantie wordt verstaan dat een cursist, bij niet slagen, een tweede keer de cursus mag volgen. Het CBR examen komt voor rekening van cursist en valt niet onder de garantie. Om de garantie te genieten is het vereist dat cursist aan alle in artikel 12.1 genoemde voorwaarden voldoet. De garantie is geldig tot 2 maanden na het afleggen van het eerste CBR examen. Hierna komt de garantie te vervallen.